Home
Docent
Locatie
Contact
Waarom viool?
Proefles
Voor wie?
Samenspel
De viool
Kopen of Huren?
De vioolbouwer
Vioolbouwers
Tarieven
Lesovereenkomst
Leskaart
Amateurorkesten
Overzicht

Lesovereenkomst kinderen
Lesovereenkomst kinderen 7 tot 18 jaar

Vioolschool Müller


1.Het lesgeld bedraagt € .............. per maand. Hiervoor ontvangt de leerling individuele lessen van ......... minuten. Het lesjaar vangt aan op 1 augustus en loopt t/m 31 juli. Het lesgeld dient voldaan te zijn minimaal één week voor aanvang van elke termijn (rekeningnummer NL56 ABNA 0594 6124 62 t.n.v. G.Müller te Amsterdam).
Mocht een leerling op een andere datum dan 1 augustus de lessen aanvangen, zal er een berekening worden gemaakt van de leskosten t/m 31 juli op basis van het lestarief à €....... per les, waarna de normale termijnen op 1 augustus ingaan.

2. Voor 1 september wordt een les- en vakantierooster uitgedeeld dat voor elke leerling geldt, ongeacht zijn/haar schoolvakanties. In dit rooster staan 38 geplande lessen.

3. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte dienen binnen de verzuimperiode tenminste 4 lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt dan 4 lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die gemist worden na die periode. Na 8 gemiste lessen wegens ziekte gedurende een aaneengesloten verzuimperiode, is geen lesgeld meer verschuldigd.

4. Bij verzuim van de leraar wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode twee lessen doorbetaald te worden. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.
Mocht de leraar om andere reden dan arbeidsongeschiktheid geen les kunnen geven zal hij de les verzetten in overleg met de leerling.

5. De docent kan elk jaar per 1 augustus het lestarief aanpassen en zal tenminste twee maanden van tevoren de leerling/ouder/verzorger hiervan op de hoogte stellen.

6. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode die twee volledige maanden omvat, hetgeen inhoudt dat na de opzegging nog over deze twee maanden lesgeld verschuldigd is en dat de leerling recht heeft op de lessen in deze periode. Over de ontvangen lessen in het niet afgemaakte jaar wordt een herberekening gemaakt op basis van het lestarief à €........... per les. Het nog verschuldigde bedrag zal worden geïncasseerd.

Datum:

Plaats:

Naam en handtekening docent


Naam en handtekening ouder/verzorgerHOME  -   CONTACT  -   LOGIN

Vioolschool Müller © 2021
website: avdtol